Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανασχεδιασμός εργαλείων για ρευστότητα στην αγορά

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το ΥΠΑΝ, εκτιμάται ότι λείπουν από την ελληνική αγορά περί τα 18 δισ. ευρώ ρευστότητας, η ανεύρεση των οποίων αποτελεί ένα πολύπλοκο και χρονοβόρο εγχείρημα. Τα υφιστάμενα προϊόντα ρευστότητας αποτελούν στην ουσία ασπιρίνες, ενώ δεν έχουν την αναμενόμενη απήχηση στην αγορά, από τη στιγμή που δεν συμβάλουν στη διευθέτηση/επίλυση δομικών προβλημάτων, άμεσης συνάφειας με την εύρυθμη λειτουργία και την επιβίωση του συνόλου των εταιριών. Το καθεστώς παρατεταμένης ασφυξίας απειλεί πλέον μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμα και ισχυρούς ομίλους, η συμμετοχή των οποίων στη διαμόρφωση του ελληνικού ΑΕΠ είναι καθοριστικής σημασίας.
Απαιτείται η απλοποίηση των διαδικασιών, σε ότι αφορά τους πόρους του ΕΣΠΑ που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς το υφιστάμενο σύστημα διακρίνεται από πολυκερματισμό τόσο σε επίπεδο υπουργείων όσο και σε επίπεδο φορέων. Σαν αποτέλεσμα σχεδιάζονται αλληλεπικαλυπτόμενες δράσεις, που προκαλούν σύγχυση και ανασφάλεια στην αγορά. Η ΕΣΕΕ προκειμένου να αρθεί το οικονομικό αδιέξοδο στην αγορά, προτείνει τη λειτουργία μίας διαχειριστικής μονάδας σε επίπεδο αρμόδιων Υπουργείων. Η δημιουργία και λειτουργία Γραμματείας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε επίπεδο γραφείου Πρωθυπουργού και ενός μονάχα φορέα σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων, σίγουρα θα είχε αποτέλεσμα.
Αναφορικά με τη δημιουργία μίας κοινής πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων, η ΕΣΕΕ είναι θετικά διακείμενη σε μία τέτοια πρωτοβουλία, η οποία θα συνεισφέρει στον περιορισμό του παρατηρούμενου ελλείμματος πληροφόρησης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσον αφορά στα υφιστάμενα διαθέσιμα προγράμματα της αγοράς. Προκειμένου όμως να στεφθεί με επιτυχία ένα τέτοιο εγχείρημα, απαιτείται η στενή συνεργασία μεταξύ των Τραπεζών και των αρμόδιων υπηρεσιών, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η ομογενοποίηση των προγραμμάτων.

Η ΕΣΕΕ προτείνει την ενιαία συλλογή χρήσιμων στατιστικών δεδομένων για τον εντοπισμό και εξάλειψη αλληλοεπικαλυπτόμενων δράσεων. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο πώς θα επικοινωνηθούν τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος παρερμηνείας τους από μερίδα ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των επιχειρηματιών από την ένταξή τους σε κάποια από τα «τρέχοντα» προγράμματα.